Халықаралық серіктестегі қалалық жоғары оқу орны / Мемлекеттік лицензия АБ 0137478
Халықаралық аккредитация ACBSP (АҚШ) / Институциональдық жәнемамандандырылған аккредитация БСҚЕЖҚТА(Қазақстан)

СМЖ

{tab=СМЖ}

ҚАЕУ-де сапа мереджменті жүйесі әзірленіп, мақұлданып  енгізілген.  ҚАЕУ СМЖ тұрақты даму үстінде. СМЖ артуы  ISO 9001:2008 (ХС) халықаралық стандарттар сериясының талаптары бойынша жоспарланған және нақты іс шараларды /параметрлерді тұрақты салыстыру, сәйкес іс шараларды қабылдау және талдауымен қамтамасыз етіледі.     
ЖОО сапа саласындағы басты мақсаттарының бірі ғылыми зерттеулер мен талдамаларды жүзеге асыру және білім беру қызметінің (қосымша қызметті қосып алғанда) тұтынушыларын қанағаттандыру болып табылады.   ҚАЕУ-де тұтынушылардың қанағаттылығы немесе қанағаттанарлықсыздығы туралы ақпаратты жинау жүзеге асырылады, ол төменде көрсетілген жолдармен СМЖ қызмет етуінің нәтижелігін өлшеу критериі болып табылады:   

 • жоо-ның ішкі аудит нәтижелерін талдау;
 • жоғары басшылықтың білім алушылармен және жоо-ның қызметкерлерімен жеке кездесуі;
 • құрылымдық бөлімшелердің отырыстарына қатысу;
 • білім алушыларға анонимдік сауалнама жүргізу;
 • мүдделі тараптар мен тұтынушылар тарапынан пікірлер мен тілектерді талдау;
 • жоо-ның түлектері туралы мәлімет;
 • өткізілген ғылыми конференциялар мен семинарлар, ғылыми жарияланымдардың саны мен деңгейі, және пікірлер бойынша ғылыми әдебиеттер мен оқу әдістемелік, оқу әдебиеттері шығарылымын талдау;   

Білім сапасы – бұл:  

 •  тұлғаның, қоғамның, мемлекеттің, әлеуметтік топтың көлемдегі және білім мазмұнын, дағдыларының қалыптасқан және даму үстіндегі (болжалды)  қажеттіліктерін қанағаттандыру қабілетін сипаттайтын көрсеткіштердің жиынтығы. 
 •  білім беру процесі нәтижелерінің сапасы: білім алушылар мен түлектердің білім деңгейі МЖМБС талаптарына сәйкес келуі; 
 •  сапа менеджменті жүйесінің сипаттамасы;
 •  білім мазмұны;
 •  талапкерлердің дайындық деңгейі;
 •  оқытушы кадрлардың біліктілігі;
 •  Ақпараттық-әдістемелік қамсыздандыру;
 • білім беру процесін материалдық-техникалық қамсыздандыру;
 •  заманауи білім беру технологияларын қолдану және даму деңгейі;
 •  ғылыми қызметтің даму деңгейі.

Тұтынушылардың қанағаттану мониторигсін жүргізу ҚАЕУ президентімен бекітілген кестелерге сәйкес аудиторлардың ішкі тексерісі аясында, сонымен қатар әр түрлі негіздегі зерттеуді жүргізу масатында жүзеге асырылады.  Мониторингті жүргізудің негізгі әдісі ретінде арнайы әзірленген сауалнамалар мен тестілеулер пайдаланылады. Тестілеу мен сауалнаманы өткізу процесі ҚАЕУ институционалды зерттеу орталығымен жүзеге асырылады.  

{tab=Сапа саласындағы мақсат}

ҚАЗАҚСТАН-АМЕРИКАНДЫҚ ЕРКІН УНИВЕРСИТЕТІНІҢ
САПА САЛАСЫНДАҒЫ МАҚСАТЫ
2014-2015 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН.

 Стратегиялық мақсаты: көп тілді және көп мәдениетті қоғамның дамуына және осы қоғамды құруға  ұмтылған, мемлекеттік және халықаралық білім беру стандарттарының критерилеріне  жауап беретін  бәсекеге қабілетті және жоғары білікті мамандарды дайындау бойынша элитарлық білім беру.
     

Сапа саласындағы мақсат:

 1. ХС және ХСҰ талаптарына сәйкес басқарудың өздігінен даму жүйесін құру мақсатында сапа менеджменті жүйесін жетілдіру;
 2. Гуманитарлық-экономикалық жоо арасында ҚР рейтингісі бойынша жетекші позицияны сақтап қалу және  аймақтық, республикалық және халықаралық білім беру нарығында  позицияны нығайту;
 3. Процесті автоматтандыру және компьютерлік қолдау, ақпараттық қамсыздандыруды енгізу арқылы сапа шығындарын  және ресурстарды тиімді басқару жүйесін жетілдіру;
 4. Халықаралық стандартқа сәйкес жоо қызметінің  материалдық-техникалық  және ақпараттық  потенциалының өсуін ескере отырып   инфрақұрылымын дамыту және қолдау;
 5. Мониторинг және сервистік қызмет көрсету арқылы түлектердің мансабының табысты дамуына ықпал ету мақсатында білім беру мекемелерімен, халықаралық ұйымдармен және аймақтық кәсіпорындармен іскерлік және әлеуметтік серіктестікті дамыту;
 6. СМЖ тиімді қызмет етуі мақсатында ақпараттармен электронды алмасу және көкейтесті процесті үздіксіз жетілдіру арқылы бірыңғай ақпараттық білім беру кеңістігін құру; 
 7. Білім беру қызметі ұсынатын сапа саласындағы институционалды зерттеу жүйесі арқылы  тұтынышылар мен басқа да мүдделі тараптардың  қажеттіліктерін артығымен қанағаттандыруды қамтамасыз ету;
 8. Білім беру қызметтері ұсынатын сапаның ішкі кепілдігін қамтамасыз ету және жоо-ның таңдауы мотивациясының әдістері мен принциптерін  әзірлеу арқылы білім алушылардың белгіленген контигентін құру бойынша мақсатты кәсіптік бейімделу жұмысын жүзеге асыру.
 9. Бірлескен білім беру бағдарламалары және жоо-ның басымдылығын жүзеге асыру аясында  «Байланыс арқылы көшбасшылық» принципі негізінде «УНИВЕРСИТЕТ-БІРЛЕСТІК» моделін құруға бағытталған  тиімді корпоративтік менеджменттің  жағдайын жасау;
 10.  Ғылыми өнімдер мен университеттің баспа және ғылыми-зерттеу жобаларын жүзеге асыру үшін жағдай жасау. Халықаралық ғылыми-Конгресс, жас ұстаздар форумын, химиялық технология және химия бойынша VІІІ Бірімжанов съезін өткізу, «мектеп-колледж-жоо» жүйесіндегі сабақтастық мәселесі бойынша аймақтық ғылыми-практикалық конференциялар,  «Чистяков оқулары» аймақтық семинарын өткізу. Республикалық «ҚАЕУ Хабаршысы» журналының  басылымы, «KAFU  Academik   Journal» ғылыми журналының басылымы,  «Аймақтық авторлар мұрасы» баспа жобасының материалдарын,  ПОҚ –ның, қызметкерлердің, PhD докторанттарының, магистранттардың,студенттер мен оқушылардың   оқу және ғылыми-әдістемелік еңбектерін басып шығару. 

                                                                                                                                                  ҚАЕУ Президенті ҚР ҰҒА академигі Е.Мәмбетқазиев

 

{tab=ҚАЕУ-нің сапа саласындағы саясаты}

ҚАЗАҚСТАН-АМЕРИКАНДЫҚ ЕРКІН УНИВЕРСИТЕТІНІҢ
САПА САЛАСЫНДАҒЫ САЯСАТЫ

ҚАЕУ-нің осы саясаты білім беру қызметіндегі сапаның орны мен маңызын, жоо-ның ғылым және т.б. саласындағы қызметін, білім беру сапасын  қалыптастыру және арттыру процесінде университеттің даму бағытын, принциптері мен мақсатын белгілейді.   

Сапаны жақсартудың басты мақсаты, сонымен қатар ҚАЕУ-нің сапаға жету бойынша үздіксіз әрекеті болып табылады: 

 • аймақты бірегей білім беру қызметімен қамтамасыз ету;
 • оқыту деңгейі мен талаптарын жақсарту, білім алушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру;
 • аймақтың және тұтас елдің білім беру потенциалын нығайту;

Сапа саласындағы ҚАЕУ-нің саясатының негізгі принциптері болып табылады:

 • профессорлық-оқытушылар құрамы, құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлері мен басшыларының  білім беру қызметі мен басқа да мүдделі тараптар тұтынатын мүддеден туындайтын міндеттерді шешудегі сапаның рөлін жете түсінуі;
 • жоо-ның сапа саласындағы міндеттерді табысты шешу мүмкіндігін қамтамасыз ететін жалпы құқықтық, экономикалық, әлеуметтік және ұйымдық-техникалық жағдайлар жасау;
 • білім беру саласында қолданылатын сапа менеджментінің әдістері мен тәілдерін игеру;
 • сапаны басқару саласында ПОҚ-ның  ғылыми жетістігі мен іс-тәжірибе дағдыларын, теориялық білімін пайдалану; 

Аталған принциптерді жүзеге асыру  жоо-ның білім беру қызметінің сапасын арттыруға және ҚАЕУ-де  сапаның жалпы мәдениетін қалыптастыруға бағытталған.

Белгіленген принциптер мен мақсаттар аясында сапа саласындағы ҚАЕУ-нің негізгі бағыты болып табылады:

 • сапаны қамтамасыз ету және арттыруда әлемдік тәжірибені пайдалану және халықаралық ынтымақтастықтың дамуы;
 • білім беру қызметінің сапасын заңдық және нормативтік қамсыздандыру;
 • сапа менеджметінің тиімді жүйесін енгізу және оны үздіксіз арттырып отыру;
 • сапаны басқарудың бақылау және мониторинг жүйесін жетілдіру және білім беру қызметінің сапасына жауапкершілікті күшейту;

Сапа саласындағы ҚАЕУ-нің саясаты аймақты және тұтас елде жоғары білікті бәсекеге қабілетті жоо-ның түлектерімен,  яғни мамандарымен  қамтамасыз етуге бағытталған.  

Сапа менеджменті жүйесін енгізу отандық, шетелдік  озық тәжірибелер мен халықаралық сапа стандартына негізделген  сапа жүйесін жобалау принциптері мен сапа менеджментінің әдістері мен тәсілдерін, барлық деңгейдегі басшылар мен қызметкерлердің білімін,  кәсіби ісін, сонымен қатар білімді жетілдірудің үздіксіз жүйесін қалыптастыруға  мүмкіндік береді.

ҚАЕУ жоғары басшылығы өзіне төмендегі міндеттерді жүктейді:

 • барлық мүдделі тарапқа Саясатты жеткізу және оның маңызын түсіндіру;
 • жарамдылығы мен өзектілігіне байланысты  мақсат пен Саясатты  қайта қайта саралаудан өткізу;
 • сапа менеджментінің жүйесін жақсарту  және  нәтижелігін арттыру, ресурстармен қамтамасыз ету.

                                                                                                                                              ҚАЕУ Президенті ҰҒА академигі  Е.Мәмбетқазиев 

Яндекс.Метрика
© 1994-2016 Қазақстан-Американдық еркін университеті (ҚАЕУ). Барлык кукыктар коргалган.

Қазақстан Республикасы ШҚО,070018, Өскемен қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 86

+7(7232)52-30-70 +7(7232)61-90-23 +7(7232)49-25-10 +7(7232)22-23-24 +7(7232)61-90-24

kafu_ukg@mail.ru