Халықаралық серіктестегі қалалық жоғары оқу орны / Мемлекеттік лицензия АБ 0137478
Халықаралық аккредитация ACBSP (АҚШ) / Институциональдық жәнемамандандырылған аккредитация БСҚЕЖҚТА(Қазақстан)

Тургумбаева Н.К.

turgumbaeva

ТУРГУМБАЕВА НУРСУЛУ КАИРДЫНОВНА

Жұмыс тәжірибесі мен біліктілігі:

 • 2010-2011ж.ж. «Өскемен қаласының №16 орта мектебі» КММ, қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі.
 • 2011ж. ҚАЕУ, «Педагогика және психология» кафедрасының аға оқытушысы

 Білімі

 • 2004-2007ж.ж. МПК ВКГУ С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Көпсалалы колледжі,Мамандығы: Қазақ тілі мен әдебиеті,Біліктілігі: негізгі мекетептің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі
 • 2007-2010 ж.ж. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, «Филология» факультеті,Мамандығы: Қазақ тілі мен әдебиеті,Біліктілігі: Қазақ тілі мен әдебиеті бакалавры
 • 1998-2000 ж.ж. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, «ЖОО-дан кейінгі білім беру» факультеті,Мамандығы: «Қазақ филологиясы»,Академиялық дәрежесі: қазақ филологиясының магистрі

 Қосымша білімі, біліктілігін арттыруы

 • 2011 ж. «Международная профессиональная практика как необходимый элемент современного образования», мастер-класс, спикер- Карл Кристенсен (28.10.2014);
 •  2012 ж. “International Servant Leadership Principles Course”  Спикер- Дениел Бэлласт (Усть- Каменогорск, КАСУ, 20.03.2012);
 • 2012 ж. «Стрессоустоичивость как основа баланса между карьерой и здоровьем» (ҚАЕУ, Бен Стенчук, 14.09.2012);
 • 2012 ж.  «Обучение лидерству как важная компонента подготовки специалистов» (ҚАЕУ, Маршалл Кристенсен, 14.09.2012);
 • 2012 ж. Курсы английского языка, Intermediate Level, уровень: В1-В2 (01.02.2012 -07.05.2012 г.г.)
 • 2013 ж. Сарсен Аманжолов атындағы ШҚМУ  филология факультеті өткізген қала мектептерінің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдеріне арналған оқу- әдістемелік семинар (Өскемен, 21.02.2013 ж.)
 • 2013 ж. Critical Thinking Course”  CERTIFICATE № 752 (ҚАЕУ, Өскемен, 4 – 13  наурыз 2013 ж.);
 • 2013 ж.   Литературный ландшафт Восточного Казахстана» (С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, ҚАЕУ, Өскемен, 12. 04.2013ж.). Сертификат № 24
 • 2013 ж.   «RECENT DISCOVERIES IN BRAIN SCIENCE RELATED TO LEARNING PROCESS» (ҚАЕУ, Өскемен,, 2. 05.2013ж.).Сертификат №11
 • 2013 ж.  CERTIFICATE № 31 « LEVELS OF LEARNING, METHODS AND              CRITICAL THINKIHG» (КАСУ  г. Усть- Каменогорск, 30. 04.2013г.)
 • 2013 ж. Мастер-класс «Басқа ұлт өкілдеріне арналған  оқулықтарындағы қазақ тілінің грамматикалық мәселелері» (Спикер- Кусманова К.А. Өскемен , 27.09.2013) Сертификат №5
 • 2013ж. Семинар  «Образцовый преподаватель» 25.09.2013г. г.Усть-  Каменогорск.Сертификат  №874
 • 2013 ж. Семинар «Формирования лидерских качеств в процессе  обучения». Спикер Маршалл Кристенсен. 20.09.13-30.09.13 г.
 • 2013 ж. «Шығыс Қазақстан топожүйесінің өзекіті мәселелері» (спикер- Бияров Б.Н.) 26.04.2013
 • 2014 ж. Мастер-класс «Сыни тұрғыда оқыту технологиясын сабақта меңгерту жолдары» Спикер – Кабидолдина А.Т. №47, 27.03.2014 г. КАСУ,  г. Усть – Каменогорск
 • 2014 ж. Семинар“Modeling Leadership in the Classroom” №1180 27-31.03.2014 г. ,г. Усть- Каменогорск. Спикер –Маршалл Кристенсен
 • 2014 ж. Семинар «Оценка эффективности и пути совершенствования образовательных программ вуза» №1118 27.05.2014 г. КАСУ,  г. Усть – Каменогорск
 • 2014 ж. ««ӨРЛЕУ» Қазақстан Республикасы Білім Беру Жүйесінің ЖОО педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыратын республикалық институты» АҚ. (26.05.2014-07.06.2014 ж.ж.,Алматы, 240 сағат) Сертификат № 0130832.

Ғылыми қызметі:

 1. Тургумбаева Н.К., Симбаева С.О.\\ «Қазіргі қазақ тілінің терминология мәселелері». ШҚМУ Көпсалалы колледж студенттері арасындағы ғылыми –практикалық конференция жинағы/2006 ж.
 2. Тургумбаева Н.К. «Қазақ тілінің даму процесіндегі терминология мәселелері \\ Аманжолов оқулары. ШҚМУ студенттері арасындағы ғылыми – практикалық конференция; 2008 ж.
 3. Тургумбаева Н.К., Адайханов Ж.А. «Тарихи шындық пен көркемдік шындық. М.Әуезов пен О. Бальзак шығармалары негізінде» \\ 1- Республикалық ғылыми- практикалық конференция. 2009 ж.
 4. Тургумбаева Н.К. «Ақынның сарқылмас мұрасы» (мақала) \\ Педагогика әлемі. 2010 ж., қыркүйек. 2010 ж.
 5. Тургумбаева Н.К. «Орыс мектептерінде қазақ әдебиетін оқытудың кейбір мәселелері» \\ Аманжолов оқулары. ШҚМУ студенттері арасындағы ғылыми – практикалық конференция; 2010 ж. («Әдістемелік маңыздылығы үшін» номинациясында үздік баяндама аталды)
 6. Тургумбаева Н.К. «Бала шығармашылығын арттырудағы үйірме жұмысының маңызы» \\ КАЕУ хабаршысы.- 2011 ж
 7. Тургумбаева Н.К., Картаева А.М. Ж. Дәдебаевтің «Жазушы еңбегі» монографиясындағы тарихи романдағы тарихи деректі беру мәселесі \\ «Мектеп- ЖОО жүйесіндегі қатынастарды модернизациялау: әдіснамасы мен болашағы» атты аймақтық ғылыми- практикалық конференция.ҚАЕУ, 2012 ж
 8. Тургумбаева Н.К., Картаева А.М. Ш.Айтматовтың «Тавро Кассандры» шығармасындағы образдардың типтілігі мәселесі \\ «Абайдың шығармашылық мұрасы полиэтникалық қазақстандық мемлекеттің қалыптасу контекстінде» IV Дәстүрлі халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция, 25-27 қараша, 2012 ж.
 9. Тургумбаева Н.К., Картаева А.М. Абай шетел әдебиетінде \\ Чистяков оқулары. Аймақтық семинар материалдары.\\ҚАЕУ. Өскемен, 2012 ж. \\ Современные научные направления: от прикладных исследований до инноваций: Сб. докл. II междунар. форума молодых ученых (16-17 марта 2012 года). – Усть-Каменогорск, 2012. – Часть 5. – С. 204-207 (0,25 п.л.).
 10. Тургумбаева Н.К., Картаева А.М. Абай- әлем әдебиеті кеңістігінде \\«Ғылым мен білім дамуының инновациялық бағыты» атты жас ғалымдар мен магистраннтардың университетішілік ғылыми- тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. Өскемен, ШҚМУ, 2012  жыл
 11. Тургумбаева Н.К., Картаева А.М. Абайдың Еуразия кеңістігіндегі орны \\ С.Аманжолов ат. ШҚМУ-дың 60 жылдығына арналған «Ғылым, білім, инновациялар-Қазақстан дамуының жетекші бағыты» тақырыбындағы «Аманжолов оқулары - 2012» халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясының материалдары. Өскемен, ШҚМУ, 2012  жыл; \\ Международное партнерство: опыт и преемственность поколений: Сб. докл. междунар. науч. конгресса (12-15 сентября 2012 г.). - Усть-Каменогорск, 2012. - Часть 3. - С. 120-124. (0,3 п.л.).
 12. Тургумбаева Н.К., Картаева А.М. Проблема перевода Абая на русский язык  \\ «Білім берудегі коммуникативті технологиялар: жетістіктер мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның матриялдары. 2 томдық. 2-Т.- Барнаул, 2013.-244 бет.
 13. Тургумбаева Н.К., Картаева А.М. Абай мұрасы әлем әдебиеті кеңістігінде \\ Реферат к магистрской диссертации. Усть- Каменогорск, 2013
 14. Тургумбаева Н.К., Картаева А.М. Абай мұрасы әлем әдебиеті кеңістігінде \\ Магистрская диссертация. Усть- Каменогорск, 2013
 15. 1Тургумбаева Н.К. «Аңарыстан Абайға дейін»\\ Международное партнерство: опыт и преемственность поколений: Сб. докл. междунар. науч. конгресса (12-15 сентября 2012 г.). - Усть-Каменогорск, 2013. - С. 120-124. (0,3 п.л.).
 16. Тургумбаева Н.К., Қызыр Іңкәр. The Status and features of  contemporary aitys("art of talk") \\ ІІ Международная конференция «International scientific and practical conference partnership in education and science» 2014.

 

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика
© 1994-2020 Қазақстан-Американдық еркін университеті (ҚАЕУ). Барлық құқықтар қорғалған.

Қазақстан Республикасы ШҚО,070018, Өскемен қаласы, М.Горький көшесі,76

+7(7232)500-300  +7(7232)505-030   +7(7232)50-50-10   +7(7232)50-50-20 kafu_ukg@mail.ru