Камзина Ж.К.

-

КАМЗИНА ЖАННУР КАЛИБЕКОВНА

Контактная информация 74 00 06, +7(777)6966609, kamzina.z@mail.ru

Опыт работы и квалификация:

Образование:

Практика:

Дополнительное образование, повышение квалификации:

Научная деятельность:

 1. Силлабусы по дисциплинам: «Иностранный язык», «Профессиональный иностранный язык», «Профессионально ориентированный иностранный язык» для неязыковых специальностей (на госуд. языке),  «Базовый основной иностранный язык», «Иностранный язык», «Введение в специальность», «Практика письменного перевода».
 2. Kamzina Z. Successful techniques in EFL vocabulary instruction (статья) // Вестник КАСУ: общие проблемы филологии. - № 2. – Усть-Каменогорск, 2011. – С. 132-135. (0,5 п.л.).
 3. Kamzina Zh. K. Integrating computer technologies into EFL classroom (тезисы) // Международная интеграция образовательного пространства: приоритеты и перспективы развития: Сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. (27-29 октября 2011 года). – Часть 2. – Усть-Каменогорск, 2011. – С. 52-54. (0,2 п.л.).
 4. Камзина Ж.К., Кызыкеева А.Б. Ағылшын тілі грамматикасын оқытуға арналған: әдістемелік нұсқау. Қазақ тілінде оқытылатын сырттай және сырттай - қысқартылған оқу түрінің тіл мамандарына жатпайтын барлық мамандықтарына арналған. Жұмыс дәптері (1 семестр). - Өскемен, 2011. – 42 б. (2,6 п.л.).
 5. Камзина Ж.К., Кызыкеева А.Б. Ағылшын тілі грамматикасын оқытуға арналған: әдістемелік нұсқау. Қазақ тілінде оқытылатын сырттай және сырттай - қысқартылған оқу түрінің тіл мамандарына жатпайтын барлық мамандықтарына арналған. Жұмыс дәптері (1 семестр). - Өскемен, 2011. – 34 б. (2,1 п.л.).
 6. Камзина Ж.К., Кызыкеева А.Б. Ағылшын тілінен 1 курс студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау. Қазақ тілінде оқытылатын ағылшын тілі мамандарына жатпайтын барлық мамандықтар үшін. - Өскемен, 2011. – 38 б. (2,4 п.л.).
 7. Kamzina Zh.“Current  Issues of Teaching Grammar for the   Linguistic  Group with the  State Language of Learning”, // Вестник КАСУ: общие проблемы филологии. - №2. – Усть-Каменогорск, 2012. – С. 144-148. (0,6 п.л.).
 8. Камзина Ж.К., Кызыкеева А.Б. Ағылшын тілінен 1 курс студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау. Қазақ тілінде оқытылатын ағылшын тілі мамандарына жатпайтын барлық мамандықтар үшін. - Өскемен, 2011. – 42 б. (2,6 п.л.).
 9. Kamzina Zh. “First language Interference  in Teaching  Grammar  to  Kazakh Native Speakers”, // Вестник КАСУ: общие проблемы филологии. - №2. – Усть-Каменогорск, 2012. – С. 164-168 (0,6 п.л.).
 10. Kamzina Zh. The content of teaching grammar in the EFL context (article) // The Kazakh-American Free University Academic Journal. – December, 2014. - Oregon, USA. – P. 205-210 (0,75 п.л.).
 11. “The role of exercises in EFL Grammar Practice”(статья) // Вестник КАСУ: общие проблемы филологии. -  в печати
 12. “Бастауыш сыныптарда ағылшын тілін оқытуда ойын түрлерін қолдану”(статья) // Вестник КАСУ: общие проблемы филологии. – в печати
 13. Кәсіби бағдарланған шетел тілі пәніне арналған қосымша әдістемелік құрал 5В050600 – Экономика (бакалавр), 5В050900 – Қаржы (бакалавр)  мамандықтарында оқытылатын (күндізгі және техникалық кәсіптік білім, жоғарғы білім  базасындағы күндізгі қысқартылған) 2 курс студенттеріне арналған”- Өскемен, 2011. – в печати

Кәсіби бағдарланған шетел тілі пәніне арналған қосымша әдістемелік құрал 5В050600 – Экономика (бакалавр), 5В050900 – Қаржы (бакалавр)  мамандықтарында оқытылатын (кешкі және техникалық кәсіптік білім, жоғарғы